Regulamin szkoleń Alte Media

I. ORGANIZATOR

 1. Alte Media Łukasz Chołyst, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP: 588 191 45 23

II. SZKOLENIA I DEFINICJE:

 1. Organizator realizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnej pod adresem https://szkolenia.altemedia.pl
 2. Oferta szkoleniowa zawiera m.in. wysokość wynagrodzenia Organizatora, przedmiot, program, termin oraz miejsce szkolenia.
 3. Uczestnik - podmiot dokonujący zgłoszenia udziału w szkoleniu od momentu wypełnienia formularza zgłoszeniowego i wniesienia opłaty za szkolenie.
 4. Formularz - formularz zgłoszeniowy udostępniony przez Organizatora na stronie internetowej: https://szkolenia.altemedia.pl; w szczególnych wypadkach Organizator pozostawia sobie prawo do dostarczenia Formularza w innej formie.
 5. Regulamin - niniejszy regulamin dotyczy szkolenia realizowanych przez Organizatora.

III. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest dostępność wolnych miejsc, wypełnienie przez uczestnika formularza ze strony internetowej Organizatora znajdującego się pod adresem https://szkolenia.altemedia.pl oraz wniesienie przez Uczestnika opłaty za Szkolenie w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości, potwierdzającej wypełnienie Formularza - nie później jednak, niż 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 2. Wypełnienie Formularza jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. W formularzu zgłoszenia Uczestnik powinien zadeklarować, czy jest konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodek cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.) tzn. osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

IV. CENY SZKOLEN I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Wynagrodzenie Organizatora obejmuje: udział w szkoleniu, niezbędne narzędzia, materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu, a także koszty posiłków (przerwy kawowe i/lub lunch), zgodne z ofertą danego szkolenia.
 2. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich.
 3. Organizator nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.
 4. Uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłat za szkolenie w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości, po wypełnieniu Formularza rejestracji - nie później jednak, niż 3 dni przed szkoleniem.
 5. Płatność za szkolenie osób, które są konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny [Dz.U.1964.16.93 ze zm.] odbywa się na podstawie przesłanego zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz wystawionej po zakończeniu szkoleniu faktury VAT.
 6. Za dzień wniesienia opłaty uznaje się dzień zaksięgowania środków na rachunku bankowym Organizatora.
 7. Opłata powinna zostać uiszczona przelewem na konto Organizatora; dane do przelewu: Alte Media Łukasz Chołyst, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia NIP: 588 191 45 23, mBank BRE Bank S.A. 81 1140 2004 0000 3102 3487 3298 lub za pośrednictwem systemu płatności PayU.
 8. Organizator dopuszcza możliwość dokonania przedpłaty na podstawie faktury pro forma, która zostanie doręczona Uczestnikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 9. Dokonując zgłoszenia Uczestnik powinien zadeklarować Organizatorowi wybraną formę płatności.
 10. Po zaksięgowaniu wpłaty, Organizator zobowiązany jest wystawić fakturę VAT w terminie do 7 dni od daty szkolenia, nie wcześniej niż na 30 dni przed planowaną datą szkolenia.
 11. Organizator informuje, że w opłatach za szkolenia będzie stosował 23% stawkę VAT.
 12. W szczególnych wypadkach Organizator pozostawia sobie prawo do udzielenia rabatu. Wszelkie informacje o stosowanych rabatach będą umieszczone na stronie internetowej Organizatora (https://szkolenia.altemedia.pl).

V. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA – ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZMIANA UCZESTNIKA

 1. Uczestnik zobowiązany jest powiadomić e-mailem Organizatora (na adres: szkolenia@altemedia.pl) co najmniej na 5 dni przed planowanym terminem Szkolenia o przeniesieniu prawa do odbycia szkolenia na inną osobę niż wskazana w Formularzu Zgłoszeniowym. Jeśli nie zostanie dotrzymany termin 5 dni Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania indywidualnych materiałów lub wydania ich w późniejszym terminie.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie elektronicznej do Organizatora) Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki w całości.
 3. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 14 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia szkolenia, nie później jednak niż na 7 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia, Zamawiającemu przysługuje zwrot zaliczki w wysokości 30% wpłaconej kwoty Zamawiający wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Zamawiającego później niż na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia, lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, Organizator zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia - ceny za szkolenie.
 4. Zgodnie przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2012.1225 j.t.) Konsument może odstąpić od umowy w terminie 14 (czternastu) dni bez podania przyczyn, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy powinno być przesłane Organizatorowi w formie listu pocztą elektroniczną.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 6. Przepisów o umowach zawieranych na odległość nie stosuje się do umów wskazanych w art. 16 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

VI. ZMIANY TERMINU SZKOLENIA

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia.
 2. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, według wyboru Zamawiającego, Organizator zwróci wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie.
  W przypadku zmiany terminu szkolenia Uczestnik odstępując od umowy powinien wskazać numer rachunku bankowego na który nastąpi zwrot wynagrodzenia, ewentualnie wskazać inny sposób jego zwrotu.

VII. OBOWIĄZKI STRON

 1. Obowiązki Organizatora – Organizator zobowiązuje się do: przeprowadzenia szkolenia oraz dołożenia starań, aby zapewnić jego wysoki poziom.
 2. Obowiązki Uczestnika - Uczestnik zobowiązuje się do:
  1. wniesienia opłaty w określonym terminie.
  2. obecności na szkoleniu.

VIII. OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Organizator oświadcza, że wszelkie materiały udostępnione Uczestnikom podczas Szkolenia stanowią jego własność intelektualną i wszelkie kopiowanie lub rozpowszechniane może się odbywać wyłącznie za jego pisemną zgodą.

IX. REKLAMACJE

 1. Uczestnik może składać reklamacje dotyczące Szkolenia w ciągu 30 dni od daty jego realizacji.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestnik zobowiązany jest przesłać e-mailem do biura Organizatora.
 3. Organizator odpowie na reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania drogą mailową.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Uczestników jest Organizator.
 2. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z dnia 29 października 1997 roku, Nr 133, poz. 833) Organizator oświadcza, że nie udostępni innym podmiotom i zachowa wszelkie dane osobowe podane w procesie rejestracji przez Uczestnika.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu zorganizowania szkolenia, kontaktów z Uczestnikami oraz w celach marketingowych.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

XI. OBOWIĄZYWANIE I ZMIANY REGULAMINU

 1. Uczestnik o zmianie regulaminu informowany jest w formie poczty elektronicznej. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez organizatora szkolenia, nie krótszym niż 30 dni od daty udostępnienia ich na stronie https://szkolenia.altemedia.pl.
 2. Zmiana warunków sprzedaży oferowany usług oraz zmiana przeprowadzania akcji promocyjnych nie ma wpływu na warunki sprzedaży oferowany usług oraz warunki akcji promocyjnych zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmiany.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach Serwisu i zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.
 2. Zgłoszenie udziału w Szkoleniu przez Uczestnika jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych zgodnie z p. X regulaminu.
 3. Uczestnik Szkolenia zgadza się na otrzymywanie informacji handlowych od Organizatora na adres elektroniczny oraz numer telefonu podany w Formularzu Rejestracyjnym.
 4. Uczestnik Szkolenia wyrażają zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku przez Organizatora, w celach szkoleniowych i promocyjno-reklamowych w związku z wykonaną dokumentacją zdjęciową oraz wideorejestracją Szkolenia. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty, ulotki, drukowane materiały promocyjne, spoty telewizyjne, reklamę w gazetach i czasopismach oraz w internecie itp. Wizerunek Uczestnika Szkolenia może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji. Niniejsza zgoda dotyczy również wszelkich zdjęć z udziałem Uczestnika Szkolenia wykonanych na zlecenie Organizatora, w szczególności zdjęć i wideo-rejestracji wykonanych w dniu trwania Szkolenia.
 5. Uczestnik Szkolenia zrzeka się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych), z tytułu wykorzystywania jego wizerunku na potrzeby jak w Regulaminie.
 6. Uczestnik Szkolenia może nie zgodzić na rozpowszechnianie swojego wizerunku przez Organizatora, w celach szkoleniowych i promocyjno-reklamowych w związku z wykonaną dokumentacją zdjęciową oraz wideorejestracją Szkolenia. Brak zgody można zgłaszać Organizatorowi w formie pisemnej, na adres: szkolenia@altemedia.pl z podaniem informacji: imię i nazwisko Uczestnika z prośbą o usunięcie wizerunku uczestnika z materiałów promocyjno-reklamowych.
 7. Zgłoszone prośby zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 10 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania przez Organizatora informacji.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, ze zm.).

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2016 r.


  Jesteśmy w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych


regulamin szkoleń | regulamin i polityka prywatności | wszystkie prawa zastrzeżone © 2016-2023 Alte Media | realizacja dwakroki.com